Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (draft proposal 1)

Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (draft proposal 1)

[proposal model © Studio Albori 2008]

Giardino Pensile e posti autoStudio Albori, Laveno, Italy, 2009 (draft proposal 1)