Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (draft proposal: engraved drawings on plaster)

Giardino pensile e posti auto, Studio Albori, Laveno, Italy, 2007-2010 (draft proposal: engraved drawings on plaster)

[Plaster draw draft proposal © Studio Albori 2009]

Giardino Pensile e posti autoStudio Albori, Laveno, Italy, 2007 – 2010 (draft proposal: engraved drawings on plaster)