Beit-Halochem, Handicaped Country-Club, Kimmel-Eshkolot Architects, Be'er-Sheva, Israel, 2011 (photo gallery interiors)

Beit-Halochem, Handicaped Country-Club, Kimmel-Eshkolot Architects, Be’er-Sheva, Israel, 2011 (photo gallery interiors)

[Complete view of the pool © Amit Geron 2011]

 

Beit-Halochem, Handicaped Country-Club, Kimmel-Eshkolot Architects, Be’er-Sheva, Israel, 2011 (photo gallery interiors)